Propozície 3x3 Basket Tour PDF Print

Tím

 • súpisku tvoria minimálne 3 a maximálne 5 hráči
 • hráčov nie je možné zo súpisky odstraňovať a meniť, iba pridať
 • na zápas nastupujú iba 4 hráči
 • v kategórii Open Mix musí byť na ihrisku aspoň jedna žena po celý čas
 • v kategórii Open Fun nesmú nastúpiť hráči zo súpisky prvoligového a extraligového družstva
 • hráči musia spĺňať vekový limit danej kategórie

Pozn.: V prípade zranenia dievčaťa, ak družstvo nemá žiadne iné dievča na súpiske, záleží od súpera, či sa bude v zápase pokračovať. Ak súper súhlasí, zápas sa dohrá dokonca (aj v počte dvaja hráči), ak súper nesúhlasí, zápas sa končí kontumáciou 21:0 bez pridelenia bodu.

Štartovné

Kategórie: Mini Street ZŠ, Mix ZŠ, Juniori, Dievčatá, Old-Young - 3 €/hráč
Kategórie: Open Mix, Muži, Open Fun, Ženy, Beach Basket - 5 €/hráč

Úhrady

Prevodom, vkladom na účet v mBank: 4204246537/8360
Iban: SK4383600000004204246537
Variabilný symbol: kód prihláseného teamu
Správa pre prijímateľa: názov teamu/kategória/podujatie
(pr. Čistiaci prostriedok/muži/BB)

V prípade platby od stredy pred turnajom a neskôr, je nutné poslať kópiu prevodu mailom na: streetballtour@basketland.sk, 3x3@basketland.sk

(Ak tak neučiníte môže sa Vám stať, že Váš tím nebude načas akceptovaný a nebudete zaradený do vyžrebovania vybraného turnaja. Štartovné Vám bude samozrejme vrátené po odčítaní manipulačného poplatku vo výške 2€ / hráč.)

V prípade platby na mieste si regionálny organizátor vyhradzujeprávo na manipulačný poplatok vo výške 2€ / hráč.

Prezentácia

 • každé družstvo musí preukázať vytlačenou súpiskou družstva (možnosť vytlačiť na webe)
 • preukázať totožnosť hráčov (OP, školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou)
 • hráč môže byť uvedený v jednej kategórii len na súpiske jedného družstva počas jedného podujatia

Pozn.: V prípade, že na zápas nastúpi nezaregistrovaný hráč, družstvo kontumačne prehráva 21:0 bez pridelenia bodu a je vyradené z celého turnaja bez možnosti vrátenia štartovného.

Kapitán

 • kapitán je jedinou osobou zastupujúcou družstvo
 • jeho povinnosťou je oboznámiť seba i svoj tím s pravidlami, podmienkami propozícií súťaže, ako aj s prípadnými organizačnými zmenami v hracom pláne na informačnej tabuli
 • je v prípade výhry v danom zápase, povinný odniesť zápis o stretnutí označenému pracovníkovi SSA

Hrací systém

 • hrá sa v skupinách každý s každým
 • zo skupiny sa postupuje do 16, 8 alebo 4-členného play-off, kde sa hrá vyraďovacím systémom
 • v prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje:
  • 1. vzájomný zápas – tabuľka vzájomných zápasov
  • 2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
  • 3. vyšší počet strelených bodov z tabuľky vzájomných zápasov
  • 4. rozdiel celkového skóre
  • 5. vyšší počet strelených bodov celkovo
  • 6. skrátený zápas (5 minút alebo do 12 bodov)
 • v hracom systéme sa dohráva aj spodná časť tabuľky a podobne sa dohráva aj o 5. – 8. miesto

Pozn.: Počet skupín i počet postupujúcich sa určí na základe počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému turnaja. Organizátor si vyhradzuje právo na dodanie rozlišovacích tričiek, dresov či súprav na vybrané zápasy a súťažiace družstvá súhlasia s podmienkou nutnosti nastúpiť v tomto športovom odeve v určených zápasoch.

Bodovací systém

 • družstvá si z jednotlivých podujatí odnášajú aj body do celkového poradia
 • na finálové podujatie postupujú prvé 4 družstvá v kategóriách ženy, muži a juniori s najvyšším počtom bodov
 • v prípade, že sa postupujúce družstvo finálového podujatia odmietne alebo nemôže zúčastniť, automaticky je oslovené ďalšie družstvo z poradia

Prehľad bodov za umiestnenie na regionálnych podujatiach

1. miesto - 15 bodov
2. miesto - 12 bodov
3. miesto - 10 bodov
4. miesto - 8 bodov
5. miesto - 6 bodov
6.miesto - 5 bodov
7.miesto - 4 body
8.miesto - 3 body
9.-16. miesto - 2 body
ostatní - 1 bod (za účasť)

Kódex účastníkov

 • v areáli je prísne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje
 • nie je tolerované vulgárne správanie voči organizátorom, rozhodcom a hráčom
 • očakáva sa spravodlivý prístup a hra „fair - play“

Organizátori sú oprávnení vyhotoviť a uverejňovať obrazové a zvukové záznamy účastníkov turnaja bez ich ďalšieho súhlasu v akomkoľvek mediálnom prostriedku

V prípade zabezpečenia oficiálnych dresov, rozlišovačiek, či tričiek s logom podujatia, partnera, organizátora sú tímy povinné odohrať zápasy v tomto športovom odeve, ak ich k tomu regionálny usporiadateľ vyzve. Neuposlúchnutie je trestané vylúčením z turnaja.

Upozornenie

Ak sa družstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút po predpokladanom začiatku zápasu, prehráva zápas kontumačne 21:0 bez nároku na bod.

Protesty sa prijímajú do 15 minút po skončení zápasu. Pri podaní protestu sa zloží manipulačný poplatok 15 eur.

Nedodržanie pravidiel a vyššie uvedených bodov propozície vedie k diskvalifikácii hráča zo zápasu, resp. družstva z podujatia.

 


spankbang