Domov > Podujatia > Streetball Tour 09 > Propozície
Propozície PDF Vytlačiť

Team:street_09

Na súpiske teamu sú min. 3ja max. 5ti hráči
Družstvo tvoria štyria hráči (3+1)

Štartovné:

5 EUR,-/ hráč (platba vopred) - neregistrovaný v SSA
4 EUR,-/ hráč (platba vopred) - registrovaný v SSA

Prezentácia:

Pri prezentácii musia byť uvedené mená všetkých hráčov
a preukázaná ich totožnosť. (OP, školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou),aby bolo možné overiť splnenie vekovej hranice jednotlivých kategórií (max. resp. min. vek). Hráč môže byť uvedený v jednej kategórii len na súpiske jedného družstva. V prípade, že nastúpi na zápas zaregistrovaný hráč, družstvo kontumačne prehráva 0:12 bez pridelenia bodu.

Družstvo pri prezentácii určí kapitána, ktorý bude družstvo zastupovať. Kapitán musí byť schopný kedykoľvek počas turnaja preukázať totožnosť hráčov svojho družstva. Jeho povinnosťou je tiež oboznámiť sa aj s prípadnými organizačnými zmenami v hracom pláne na informačnej tabuli.

Kategórie

Hlavné

 • „Kategória Slovenskej asociácie športu na školách"

Mini Street ZŠ ...1997 a mladší žiaci ZŠ

 • „Kategória Nadácie Slovenskej Sporiteľne"  
Mix ZŠ ...1994 a mladší žiaci ZŠ
 • „AND1 category"

16-19 CHLAPCI ... 1990 a mladší

 • „Koratex category"

MUŽI ... 1989 a starší ...1989 a starší

 • „OPEN MIX category"

... voľná kategória

Doplnkové

 • „MIX univerzity"

... voľná kategória (len na Streetball tour Lafranconi - „Kariéra.sk Univerzitné hry")

Hrací systém

Hrá sa v skupinách každý s každým. Zo skupiny sa postupuje do 16, 8 alebo 4-členného play-off. Play-off sa hrá vyraďovacím systémom. V prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje:

 1. Vzájomný zápas - tabuľka vzájomných zápasov
 2. Rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
 3. Vyšší počet strelených bodov z tabuľky vzájomných zápasov
 4. Rozdiel celkového skóre
 5. Vyšší počet strelených bodov celkovo
 6. Skrátený zápas (8 minút alebo do 8 bodov)

Počet skupín i počet postupujúcich sa určí na základe počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému turnaja.


UPOZORNENIE! Ak sa družstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút po predpokladanom začiatku zápasu, prehráva zápas kontumačne (12:0)
Protesty sa prijímajú do 10 minút po skončení zápasu. Družstvo pri protestoch zastupuje kapitán. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15 EUR,-, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená.
Zaplatením štartovného resp. účasťou na turnaji účastník - hráč súhlasí s podmienkami organizátorov uvedenými v týchto pravidlách turnaja a tieto akceptuje.


Organizátori sú oprávnení vyhotoviť a uverejňovať obrazové a zvukové záznamy účastníkov turnaja bez ich ďalšieho súhlasu v akomkoľvek mediálnom prostriedku.

 


spankbang