Pravidlá Streetball tour 2009 PDF Vytlačiť

V roku 2009 sa bude na podujatiach Streetball tour hrať podľa mierne upravených pravidiel.

Vylepšené pravidlá rešpektujú pripomienky hráčov zbierané počas troch rokov konania Streetball tour a tiež názory a podmienky organizátorov.

Prosíme všetkých streetballistov, aby si pravidlá prečítali a počas podujatí sa nimi riadili.

HRA Hrajú dve družstvá na jeden kôš.
ZAČIATOK HRY Zápas začína losovaním (hod mincou) o loptu.
HRACÍ ČAS Hrá sa do 12 bodov alebo do konci hracej doby
Hracia doba zápasu je 12 min. hrubý čas.
V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom.
STRIEDANIE Družstvo môže striedať len počas prerušenia hry.
BODOVANIE Každý kôš z poľa má hodnotu 1 bodu. Kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej než 6,25m (trojkový oblúk) má hodnotu 2 bodov.
V kategóriách MIX má každý kôš dosiahnutý dievčaťom dvojnásobnú hodnotu.
ÚTOK - OBRANA

Pred začiatkom zápasu sa o držaní lopty rozhodne losom.
Ak brániace družstvo získa loptu (vypichnutím, obranným doskokom po neúspešnej streľbe súpera, autovým vhadzovaním po strate lopty súpera), nesmie strieľať, ale musí loptu dostať za trojkový oblúk a odtiaľ rozohrať.
Útočiace družstvo môže po neúspešnej streľbe doskočiť loptu a prípadne skórovať bez rozohrania za trojkový oblúk.
Auty sa vhadzujú vždy pri najbližšej postrannej čiare.
Po koši sa hra začína tzv. „checkom". Útočiaci hráč vyjde za trojkovú čiaru, obranca ostáva naopak v území ohraničenom trojkovou čiarou. Útočník prihrá loptu obrancovi, ten mu ju v zápätí prihráva späť a začína sa hrať.

Keď útočiace družstvo neprejavuje snahu ohroziť kôš (je pasívne), rozhodca na túto skutočnosť upozorní, následne dvihne ruku a odpočítava 5 sekúnd. Ak družstvo nestihne vystreliť na kôš, stráca loptu.

FAULY Všetky fauly hlási faulovaný hráč . Očakáva sa spravodlivý prístup, pri ktorom budú obe družstvá uznávať svoje fauly.
Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a nepadol kôš, loptu získava útočiace družstvo, ktoré ju rozohrá spoza outovej čiary.
Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a padol kôš - ten platí a navyše útočiace družstvo má opäť loptu.
Keď je družstvo potrestané 4. faulom, nasleduje zmena a po každom ďalšom faule na hráča s loptou 1 má útočiace družstvo voľný trestný hod (šestka). Ak je hráč faulovaný pri 3-bodovom pokuse, hádže 2 voľné hody. Keď je útočiaci hráč pri streľbe faulovaný a aj napriek tomu skóruje, kôš sa počíta a družstvo nemá voľný hod, ale dostáva opäť loptu. Po nepremenenom voľnom hode sa lopta doskakuje a pokračuje sa v hre.
Po nešportovom faule je družstvo potrestané trestným hodom a opätovným držaním lopty. 2 nešportové fauly v 1 zápase znamenajú diskvalifikáciu hráča. Po 2 diskvalifikáciách v turnaji je družstvo vylúčené z turnaja.
ODDYCHOVÝ
ČAS
Každé družstvo si môže počas zápasu vybrať jeden 30-sekundový oddychový čas , okrem posledných dvoch minút zápasu, kedy to nie je možné.
Oddychový čas si môže družstvo vybrať, keď je prerušená hra, s výnimkou prípadu, že práve skórovalo.
Hrubý čas zápasu sa počas oddychového času nezastavuje!
DRUŽSTVO Družstvo sa skladá z troch hráčov a jedného náhradníka, Pred zápasom sa obe družstvá súčasne rozohrajú. Na ihrisko môžu vstúpiť iba družstvá uvedené v hernom pláne.
KAPITÁN V prípade sporných situácií zastupuje družstvo len jeho kapitán. Ak sa pokračuje v hre, spor sa pokladá za vyriešený.
ROZHODOVANIE Pozorovateľ nie je klasický rozhodca, nerozhoduje zápas, len zasahuje v prípade výskytu nezhôd. Po konflikte vstupuje rozhodca do hry a plní úlohu klasického rozhodcu.
Neuposlúchnutie pozorovateľa vedie k strate lopty, opakované neuposlúchnutie sa trestá kontumáciou zápasu v neprospech previneného družstva. Pozorovateľ rozhoduje o platnosti dosiahnutého koša a hlási aktuálne skóre.
Na požiadanie aspoň jedného teamu už pred zápasom je pozorovateľ od začiatku v role klasického rozhodcu.
TRESTY Pri úmyselnom neodôvodnenom zdržovaní bude proti družstvu nariadený oddychový čas. Ak ho už družstvo nemá, alebo zdržuje opakovane, je potrestané stratou lopty. V posledných dvoch minútach zápasu je družstvo pri zdržovaní hneď potrestané stratou lopty, kedže time-out nemôže byť udelený.
Ak sa hráč dopustí výrazne nešportového správania          (zvlášť hrubý priestupok proti pravidlám, fyzické či veľmi hrubé slovné napadnutie organizátorov, hráčov či divákov) jeho družstvo stráca loptu a previnilec je diskvalifikovaný do konca zápasu.
O ďalšom postupe (kontumácia zápasu, vylúčenie z turnaja) rozhodne pozorovateľ a organizátori.
PROTESTY Prípadné protesty riešia s konečnou platnosťou organizátori.
Pri podaní protestu sa zloží záloha 15,- EUR, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená.
UPOZORNENIE Hráči ani pozorovateľ nemajú právo meniť pravidlá. Zvyšné pravidlá sú podľa platných pravidiel FIBA.

Pravidlá platné pre Streetball tour 2009 si môžete stiahnuť tu.

Všetky konštruktívne pripomienky mailujte na news@basketland.sk

 


spankbang